«مزدا» به دنبال ارتقای برند خود در جهانمدیر اجرایی مزدا در این رابطه می گوید: «تغییرات صورت گرفته در راستای ارتقای ارزش برند و محصولات...