اوضاع زمستانی اجاره مسکن +قیمت زمستان، فصل کاهش نرخ اجاره بها است. معمولا مستاجران در ماه‌های پایانی سال می‌تواند فایل‌های اجاره با نرخ اجاره بهای...