فوت ناگهانی مجری برنامه روز کارگر هنگام اجرا +فیلم« احمد قائمی مقدم » در همایش تجلیل از کارگران نمونه چناران بر اثر سکته قلبی ،...