کتابی با جریمه 7 میلیون دلاری ! +عکسمت بیسونت بر اساس رای دادگاه آمریکا به علت نقض توافق نامه عدم افشا و انتشار اسناد طبقه...