گرانترین کفش جهان +عکسشرکتی که اقدام به ساخت این کفش ورزشی کرده نیتی خیر داشته و سعی درمبارزه با فقر درصنعت پوشاک دارد! گرانترین کفش...