میتینگ تلگرامی دهه 70 و هشتادی ها در پاساژ کوروش تهران +عکسدانش آموزان دهه 70 و 80 عصر امروز در اطراف پاساژ کوروش غرب تهران،...