«شاه مازندران» از دوئل تلگرامی می گوید وقتی شاه مجازی مازندران همه راه ها را بسته دید، دست از فرار کشید و به مازندران برگشت....