بخشنامه جالب قشم ایر: هوا گرم شده، «بار مجاز مسافران» را کم کنید +سندهواپیمایی زاگرس نیز در سال گذشته تاکید کرده بود که با توجه...