فیش حقوقی وزیر بهداشت منتشر شد +سندرئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رقم حقوق دریافتی وزیر بهداشت را اعلام کرد و گفت: در جایی دیدم یک...