دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز اجرای ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سنددر ادامه این بخشنامه تاکید شده که مدیریت و...