نخستین جلسه دادگاه قاتل «ستایش»اولین جلسه رسیدگی به پرونده «ستایش قریشی» در شعبه هفت دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد. نخستین...