سکوت بازار خودرو تا بعد از ماه رمضان +جدولبازار خودرو در آخرین روزهای اردی‌بهشت نسبت به پایان فرودین ماه شاهد کاهش قیمت 100 تا 500...