نگرانی پیش‌خریداران مسکن کمتر شد

نگرانی پیش‌خریداران مسکن کمتر شد

با صدور مجوز حساب امانی که طبق آن پول‌های پیش‌خریداران به بانک سپرده می‌شود و مطابق با درصد پیشرفت پروژه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد، قطعا بخش زیادی از مشکلات پیش‌فروش مسکن کاهش می‌یابد.

عکس های جدید

سایت خبری زندگی

ماشین های جدید