مرگ دلخراش پیمانکار آزادراه تهران- شمال

مرگ دلخراش پیمانکار آزادراه تهران- شمال

بازپرس جنایی تهران دستور تحقیقات در خصوص نحوه مرگ راننده لودری که در پروژه آزادراه تهران- شمال بین لودر و دیوار قرار گرفته بود را صادر کرد.

روزنامه قانون

مرجع سلامتی

خرم خبر