آغاز عرضه جدید اوراق خزانه اسلامی به طلبکاران برقی

آغاز عرضه جدید اوراق خزانه اسلامی به طلبکاران برقی

عرضه نمادهای جدید اوراق صکوک خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران آغاز شده و طلبکاران برقی وزارت نیرو که در جمع پیمانکاران طلبکار از دولت قرار دارند می توانند با حضور در فرابورس نسبت به دریافت این اوراق اقدام کنند.

اخبار

سپهر نیوز

ابزار رسانه