تعیین نرخ کرایه تاکسی در تهران در سال 95

تعیین نرخ کرایه تاکسی در تهران در سال 95

در دویست و چهل و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون “تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 95” مورد بررسی قرار گرفت و عضای کارگروه تخصصی ضمن اعمال اصلاحاتی پیشنهاد نمودند لایحه جهت سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

عکس

اخبار دنیای تکنولوژی