ثروتمندترین زنان تاریخ چه کسانی هستند؟

ثروتمندترین زنان تاریخ چه کسانی هستند؟

این فهرست با وسواس و دقت بسیار زیاد از بین ده‌ها کاندید و بعد از مشورت با حدود ۳۰ تاریخ‌دان تهیه شده است.

پرس نیوز

خبر دانشجویی

تلگرام