13 مدیر نجومی بگیر عزل شدند

13 مدیر نجومی بگیر عزل شدند
محمدباقر نوبخت گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون 13 نفر عزل شدند.

13 مدیر نجومی بگیر عزل شدند

محمدباقر نوبخت گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون 13 نفر عزل شدند.
13 مدیر نجومی بگیر عزل شدند