100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است

100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است
سيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي درجلسه مجمع عمومی سالانه بانک کشاورزی گفت: 100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است و تمام بار اقتصاد کشور بر شانه های بخش کشاورزی قرار دارد.

100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است

سيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي درجلسه مجمع عمومی سالانه بانک کشاورزی گفت: 100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است و تمام بار اقتصاد کشور بر شانه های بخش کشاورزی قرار دارد.
100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است