داستان کوتاه و غم انگیز عشق چیست؟


داستان کوتاه و غم انگیز عشق چیست؟
عشق یعنی حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راحتیش تحمل کنی.


داستان کوتاه و غم انگیز عشق چیست؟

عشق یعنی حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راحتیش تحمل کنی.

داستان کوتاه و غم انگیز عشق چیست؟

خرید رنک گوگل

دانلود نرم افزار جدید