گوشت و مرغ آلوده باطعم «ترس دامپزشکان از کارفرما»!

گوشت و مرغ آلوده باطعم «ترس دامپزشکان از کارفرما»!
طي ماه‌هاي اخير تصاوير و فيلم‌هاي مشمئزكننده‌اي در مورد كيفيت بسيار پايين گوشت و مرغ در فضاي مجازي از سوی دامپزشكان ناظر فني و بهداشتي صنايع ذبح و فرآوري و بسته‌بندي گوشت و مرغ منتشر شده است.

گوشت و مرغ آلوده باطعم «ترس دامپزشکان از کارفرما»!

طي ماه‌هاي اخير تصاوير و فيلم‌هاي مشمئزكننده‌اي در مورد كيفيت بسيار پايين گوشت و مرغ در فضاي مجازي از سوی دامپزشكان ناظر فني و بهداشتي صنايع ذبح و فرآوري و بسته‌بندي گوشت و مرغ منتشر شده است.
گوشت و مرغ آلوده باطعم «ترس دامپزشکان از کارفرما»!

آهنگ جدید