گزارش ۸ ایراد بزرگ در فروش و توزیع کالاهای اساسی

گزارش ۸ ایراد بزرگ در فروش و توزیع کالاهای اساسی
سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از ۸ ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله عدم شفافیت، رانت زایی، شتابزدگی و عدم نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته شد.

گزارش ۸ ایراد بزرگ در فروش و توزیع کالاهای اساسی

سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از ۸ ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله عدم شفافیت، رانت زایی، شتابزدگی و عدم نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته شد.
گزارش ۸ ایراد بزرگ در فروش و توزیع کالاهای اساسی

خبر دانشجویی