گزارش بانک مرکزی از عملکرد کارگروه ساماندهی ثامن الحجج

گزارش بانک مرکزی از عملکرد کارگروه ساماندهی ثامن الحجج
بانک مرکزی در سلسله گزارشهای خود به مناسبت هفته دولت عملکرد کارگروه ساماندهی موسسه ثامن الحجج را مورد بررسی قرار داده است. البته عملکرد کارگروه ها و بخش های دیگر را هم رسانه ای کرده است.

گزارش بانک مرکزی از عملکرد کارگروه ساماندهی ثامن الحجج

بانک مرکزی در سلسله گزارشهای خود به مناسبت هفته دولت عملکرد کارگروه ساماندهی موسسه ثامن الحجج را مورد بررسی قرار داده است. البته عملکرد کارگروه ها و بخش های دیگر را هم رسانه ای کرده است.
گزارش بانک مرکزی از عملکرد کارگروه ساماندهی ثامن الحجج