کولرآبی 20 درصد به مصرف آب می افزاید

کولرآبی 20 درصد به مصرف آب می افزاید
معاون بهره برداری شرکت آب و فا ضلاب استان اصفهان گفت: کولرهای آبی باعث افزایش 20درصدی در مصرف آب می شوند.

کولرآبی 20 درصد به مصرف آب می افزاید

معاون بهره برداری شرکت آب و فا ضلاب استان اصفهان گفت: کولرهای آبی باعث افزایش 20درصدی در مصرف آب می شوند.
کولرآبی 20 درصد به مصرف آب می افزاید

کانون نماز