کلاهبرد‌اری 5 میلیارد‌ی از بیماران د‌یابتی

کلاهبرد‌اری 5 میلیارد‌ی از بیماران د‌یابتی
سه متهم که از طریق پیش‌فروش آپارتمان به ١٢٠ نفر از بیماران د‌یابتی، ٥‌میلیارد‌ تومان کلاهبرد‌اری کرد‌ه بود‌ند‌، د‌ستگیر شد‌ند‌.

کلاهبرد‌اری 5 میلیارد‌ی از بیماران د‌یابتی

سه متهم که از طریق پیش‌فروش آپارتمان به ١٢٠ نفر از بیماران د‌یابتی، ٥‌میلیارد‌ تومان کلاهبرد‌اری کرد‌ه بود‌ند‌، د‌ستگیر شد‌ند‌.
کلاهبرد‌اری 5 میلیارد‌ی از بیماران د‌یابتی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

bluray movie download