کلاهبرداری از «مدیران جهادی» به بهانه اقتصاد مقاومتی +سند

کلاهبرداری از «مدیران جهادی» به بهانه اقتصاد مقاومتی +سند
همایشی تحت عنوان «مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی» که قرار بود با حضور 10 ها نفر از سران کشوری و لشکری برگزار شود، کلاهبرداری از آب درآمد.

کلاهبرداری از «مدیران جهادی» به بهانه اقتصاد مقاومتی +سند

همایشی تحت عنوان «مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی» که قرار بود با حضور 10 ها نفر از سران کشوری و لشکری برگزار شود، کلاهبرداری از آب درآمد.
کلاهبرداری از «مدیران جهادی» به بهانه اقتصاد مقاومتی +سند

خرم خبر