کشف «80 میلیارد تومان» سوء استفاده مالی در بانک صادرات! +سند

کشف «80 میلیارد تومان» سوء استفاده مالی در بانک صادرات! +سند
بر اساس گزارش رسمی بانک صادرات، مشخص شده که تا پایان سال مالی 1394، جمعا مبلغ 802 میلیارد ریال «سود استفاده مالی» در این بانک ثبت شده است!

کشف «80 میلیارد تومان» سوء استفاده مالی در بانک صادرات! +سند

بر اساس گزارش رسمی بانک صادرات، مشخص شده که تا پایان سال مالی 1394، جمعا مبلغ 802 میلیارد ریال «سود استفاده مالی» در این بانک ثبت شده است!
کشف «80 میلیارد تومان» سوء استفاده مالی در بانک صادرات! +سند

گوشی موبایل