کجای کشتیرانی دنیا هستیم؟

کجای کشتیرانی دنیا هستیم؟
وضعیت تردد کشتی های ایرانی در آبراه های بین المللی با لغو تحریم های ظالمانه در میزگرد تخصصی «ناوگان دریایی در دوران پساتحریم» با حضور دست اندرکاران حوزه دریایی و کشتیرانی، بررسی شد.

کجای کشتیرانی دنیا هستیم؟

وضعیت تردد کشتی های ایرانی در آبراه های بین المللی با لغو تحریم های ظالمانه در میزگرد تخصصی «ناوگان دریایی در دوران پساتحریم» با حضور دست اندرکاران حوزه دریایی و کشتیرانی، بررسی شد.
کجای کشتیرانی دنیا هستیم؟