کاریکاتور/ این هم کباب سال!

کاریکاتور/ این هم کباب سال!
سال 2016 گرم ترین سال زمین از ابتدا تاکنون.

کاریکاتور/ این هم کباب سال!

سال 2016 گرم ترین سال زمین از ابتدا تاکنون.
کاریکاتور/ این هم کباب سال!

خبرگزاری اصفحان