کارت های اعتباری جدید کارت خرید کالای ایرانی نیست

کارت های اعتباری جدید کارت خرید کالای ایرانی نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی با کارت اعتباری خرید کالای ایرانی فرق دارد گفت: در اعطای کارت های اعتباری قصد فرهنگ سازی داریم تا فرهنگ خوش حسابی و تسویه دین را ترویج کنیم.

کارت های اعتباری جدید کارت خرید کالای ایرانی نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی با کارت اعتباری خرید کالای ایرانی فرق دارد گفت: در اعطای کارت های اعتباری قصد فرهنگ سازی داریم تا فرهنگ خوش حسابی و تسویه دین را ترویج کنیم.
کارت های اعتباری جدید کارت خرید کالای ایرانی نیست