چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است؟

چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است؟
بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 11 تن ماهی زینتی وارد کشور شده است.

چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است؟

بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 11 تن ماهی زینتی وارد کشور شده است.
چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است؟