چند نفر در کشور دارای درآمد بدون کار هستند؟

چند نفر در کشور دارای درآمد بدون کار هستند؟
معاون مرکز آمار ایران گفت: تعداد افراد دارای درآمد بدون کار در کشور در طول سال های 94-1384 با رشد 2.4 برابری از یک میلیون و 968 هزار نفر در سال 1384 به چهار میلیون و 769 هزار نفر در سال 1394 رسیده است.

چند نفر در کشور دارای درآمد بدون کار هستند؟

معاون مرکز آمار ایران گفت: تعداد افراد دارای درآمد بدون کار در کشور در طول سال های 94-1384 با رشد 2.4 برابری از یک میلیون و 968 هزار نفر در سال 1384 به چهار میلیون و 769 هزار نفر در سال 1394 رسیده است.
چند نفر در کشور دارای درآمد بدون کار هستند؟

خرید بک لینک

فانتزی