چند میلیون بیکار داریم؟

چند میلیون بیکار داریم؟
در حالی مرکز آمار معتقد است فقط ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفردر کشور بیکار هستند که آمار ارائه شده از سوی مجلس، مقامات دولتی و بخش خصوصی خبر از بیکاری ۵ تا ۷ میلیونی می‌دهد.

چند میلیون بیکار داریم؟

در حالی مرکز آمار معتقد است فقط ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفردر کشور بیکار هستند که آمار ارائه شده از سوی مجلس، مقامات دولتی و بخش خصوصی خبر از بیکاری ۵ تا ۷ میلیونی می‌دهد.
چند میلیون بیکار داریم؟