چرا شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرد؟

چرا شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرد؟
به تازگی شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرده و به جای منع واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی، شرط دیگری لحاظ می‌شود تا از تجمل‌گرایی و مانور تجمل این خودروها در مناطق آزاد جلوگیری شود.

چرا شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرد؟

به تازگی شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرده و به جای منع واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی، شرط دیگری لحاظ می‌شود تا از تجمل‌گرایی و مانور تجمل این خودروها در مناطق آزاد جلوگیری شود.
چرا شرایط ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد تغییر کرد؟

اس ام اس جدید