پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان در 2016

پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان در 2016
پیش بینی ها نشان می دهد که که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست‌های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد.

پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان در 2016

پیش بینی ها نشان می دهد که که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست‌های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد.
پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان در 2016

بک لینک