پول‌های بربادرفته در شرکت‌های هرمی

پول‌های بربادرفته در شرکت‌های هرمی
ثبت‌نام تعدادی از شهروندان در شرکت‌های هرمی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است؛ شرکت‌هایی که با وعده‌های دروغین توانسته‌اند پول‌های هنگفتی را فقط به سرمایه مالی سرشاخه اصلی اضافه کنند.

پول‌های بربادرفته در شرکت‌های هرمی

ثبت‌نام تعدادی از شهروندان در شرکت‌های هرمی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است؛ شرکت‌هایی که با وعده‌های دروغین توانسته‌اند پول‌های هنگفتی را فقط به سرمایه مالی سرشاخه اصلی اضافه کنند.
پول‌های بربادرفته در شرکت‌های هرمی