پرکشیدن قیمت مرغ در بازار

پرکشیدن قیمت مرغ در بازار
مرغ‌های آماده طبخ بازارهای تهران در حالی بال و پر درآورده‌اند که یک مدیر دولتی منتقد افزایش نرخ و یک مدیرعامل اتحادیه تعاونی موافق و مدافع قیمت‌های ۸ هزار تومانی است!

پرکشیدن قیمت مرغ در بازار

مرغ‌های آماده طبخ بازارهای تهران در حالی بال و پر درآورده‌اند که یک مدیر دولتی منتقد افزایش نرخ و یک مدیرعامل اتحادیه تعاونی موافق و مدافع قیمت‌های ۸ هزار تومانی است!
پرکشیدن قیمت مرغ در بازار

پایگاه خبری مبارز