پرداخت بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

پرداخت بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید تا پایان تیرماه سال 1395 بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال اعتبار را در قالب 104 هزار فقره تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است تا شاهد توسعه کشاورزی مکانیزه و افزایش راندمان تولید در این بخش باشیم.

پرداخت بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید تا پایان تیرماه سال 1395 بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال اعتبار را در قالب 104 هزار فقره تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است تا شاهد توسعه کشاورزی مکانیزه و افزایش راندمان تولید در این بخش باشیم.
پرداخت بالغ بر 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی