پایان سوءاستفاده تجار تقلب از کارت بازرگانی روستاییان

پایان سوءاستفاده تجار تقلب از کارت بازرگانی روستاییان
در حالی‌که بعضی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند که بخش‌نامه جدید گمرک مبنی بر دریافت مالیات علی‌الحساب از واردات قطعی و افزایش آن به چهار درصد، باعث از رونق افتادن کسب و کار می‌شود مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند این افزایش مشمول فعالان اقتصادی شفاف نشده و فقط کسانی از آن ضرر می‌کنند که کارت بازرگانی اجاره‌ای دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

پایان سوءاستفاده تجار تقلب از کارت بازرگانی روستاییان

در حالی‌که بعضی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند که بخش‌نامه جدید گمرک مبنی بر دریافت مالیات علی‌الحساب از واردات قطعی و افزایش آن به چهار درصد، باعث از رونق افتادن کسب و کار می‌شود مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند این افزایش مشمول فعالان اقتصادی شفاف نشده و فقط کسانی از آن ضرر می‌کنند که کارت بازرگانی اجاره‌ای دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
پایان سوءاستفاده تجار تقلب از کارت بازرگانی روستاییان