پاسخ زنگنه به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی

پاسخ زنگنه به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی
وزیر نفت با حضور در جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

پاسخ زنگنه به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی

وزیر نفت با حضور در جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
پاسخ زنگنه به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی