وعده نوربخش به مستمری‌بگیران

وعده نوربخش به مستمری‌بگیران
سازمان تامین اجتماعی یک پیکره واحد است که میان بخش های بیمه ای، درمانی و اقتصادی آن تفکیکی وجود ندارد.

وعده نوربخش به مستمری‌بگیران

سازمان تامین اجتماعی یک پیکره واحد است که میان بخش های بیمه ای، درمانی و اقتصادی آن تفکیکی وجود ندارد.
وعده نوربخش به مستمری‌بگیران

عکس