وزیر کشور: مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند

وزیر کشور: مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند
وزیر کشور از مردم به عنوان محور اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: همانطور که مردم در دوران دفاع مقدس استقامت کردند تا بتوانیم بر دشمنان پیروز شویم، مشکلات اقتصادی را هم حل می کنند.

وزیر کشور: مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند

وزیر کشور از مردم به عنوان محور اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: همانطور که مردم در دوران دفاع مقدس استقامت کردند تا بتوانیم بر دشمنان پیروز شویم، مشکلات اقتصادی را هم حل می کنند.
وزیر کشور: مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند