وزیر کار: یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی‌شود

وزیر کار: یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی‌شود
وزیر تعاون از قطع نشدن یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه کارگران شاغل در حاشیه خلیج فارس خبر داد.

وزیر کار: یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی‌شود

وزیر تعاون از قطع نشدن یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه کارگران شاغل در حاشیه خلیج فارس خبر داد.
وزیر کار: یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی‌شود