وزن‌کشی انتظارات در بورس تهران

وزن‌کشی انتظارات در بورس تهران
روند معاملات بورس تهران در روزهای اخیر به حالت انتظاری بازار اشاره دارد. همچنان انتظار برای خودنمایی عوامل بنیادی در سودآوری شرکت‌ها وجود دارد. پس از اثر مثبت رفع ریسک سیستماتیک از بازار سهام با حذف تحریم‌های بین‌المللی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی به نظر می‌رسد انتظار برای بهبود عملکرد واقعی شرکت‌ها به وجود آمده است.

وزن‌کشی انتظارات در بورس تهران

روند معاملات بورس تهران در روزهای اخیر به حالت انتظاری بازار اشاره دارد. همچنان انتظار برای خودنمایی عوامل بنیادی در سودآوری شرکت‌ها وجود دارد. پس از اثر مثبت رفع ریسک سیستماتیک از بازار سهام با حذف تحریم‌های بین‌المللی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی به نظر می‌رسد انتظار برای بهبود عملکرد واقعی شرکت‌ها به وجود آمده است.
وزن‌کشی انتظارات در بورس تهران

باران فیلم