ورود شورای رقابت به موضوع خرید سهام گروه بهمن

ورود شورای رقابت به موضوع خرید سهام گروه بهمن
رئیس شورای رقابت از بررسی خرید سهام گروه بهمن توسط یک کنسرسیوم خصوصی خبر داد.

ورود شورای رقابت به موضوع خرید سهام گروه بهمن

رئیس شورای رقابت از بررسی خرید سهام گروه بهمن توسط یک کنسرسیوم خصوصی خبر داد.
ورود شورای رقابت به موضوع خرید سهام گروه بهمن

دانلود نرم افزار جدید