ورود آسان به بازار کار به شرط کسب مهارت

ورود آسان به بازار کار به شرط کسب مهارت
معاون وزیر کار معتقد است: اگر جوانان به سلاح مهارت تجهیز شوند و فرصت آموزشهای مهارتی را به دست آورند با چالش کمتری برای ورود به بازار کار روبه رو خواهند شد.

ورود آسان به بازار کار به شرط کسب مهارت

معاون وزیر کار معتقد است: اگر جوانان به سلاح مهارت تجهیز شوند و فرصت آموزشهای مهارتی را به دست آورند با چالش کمتری برای ورود به بازار کار روبه رو خواهند شد.
ورود آسان به بازار کار به شرط کسب مهارت

آهنگ جدید