واکنش پژویان به تک رقمی شدن نرخ تورم

واکنش پژویان به تک رقمی شدن نرخ تورم
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: بسیاری از آن کالاهای موجود در سبد نمونه گیری تورم، اساسا در سبد مصرف روزمره مردم جایی ندارند.

واکنش پژویان به تک رقمی شدن نرخ تورم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: بسیاری از آن کالاهای موجود در سبد نمونه گیری تورم، اساسا در سبد مصرف روزمره مردم جایی ندارند.
واکنش پژویان به تک رقمی شدن نرخ تورم

آهنگ جدید