واردات 5 میلیون دلار سیگار و روغن پالم در یک روز

واردات 5 میلیون دلار سیگار و روغن پالم در یک روز
ایران در یک روز حدودا به ارزش 5 میلیون دلار روغن پالم و سیگار وارد کرده است.

واردات 5 میلیون دلار سیگار و روغن پالم در یک روز

ایران در یک روز حدودا به ارزش 5 میلیون دلار روغن پالم و سیگار وارد کرده است.
واردات 5 میلیون دلار سیگار و روغن پالم در یک روز

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال