واردات گوشت گوزن تایید شد!

واردات گوشت گوزن تایید شد!
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دیدار حجتی با همتای رومانیایی خود، افزود: اکنون گوشت قرمز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و جوسازی‌های منفی در رسانه‌ها به بهانه کمبود این محصول، حقیقت ندارد.

واردات گوشت گوزن تایید شد!

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دیدار حجتی با همتای رومانیایی خود، افزود: اکنون گوشت قرمز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و جوسازی‌های منفی در رسانه‌ها به بهانه کمبود این محصول، حقیقت ندارد.
واردات گوشت گوزن تایید شد!