واردات تخم‌مرغ با هواپیما، دربست!

واردات تخم‌مرغ با هواپیما، دربست!
در اطلاعیه وزارت بازرگانی وقت همچنین تصریح شد که «تاکنون 800 تن تخم‌مرغ در 2 پارت 400 تنی از خارج خریداری کرده است که روزانه بین یک تا دو هواپیما دربست تخم‌مرغ‌ها را وارد می‌کنند و هر هواپیما حامل 30 تا 32 تن تخم‌مرغ است.»

واردات تخم‌مرغ با هواپیما، دربست!

در اطلاعیه وزارت بازرگانی وقت همچنین تصریح شد که «تاکنون 800 تن تخم‌مرغ در 2 پارت 400 تنی از خارج خریداری کرده است که روزانه بین یک تا دو هواپیما دربست تخم‌مرغ‌ها را وارد می‌کنند و هر هواپیما حامل 30 تا 32 تن تخم‌مرغ است.»
واردات تخم‌مرغ با هواپیما، دربست!

روزنامه قانون